Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Mrliški listi se lahko dvignejo osebno na katerikoli upravni enoti ali matičnih uradih po Sloveniji. Predhodno mora biti opravljena prijava smrti. V kolikor nastopi smrt na domu, opravi prijavo smrti, po pooblastilu svojcev, naše pogrebno podjetje.

Preberi več

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba - pogrebnina ( 843,78 €) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana - posmrtnina (421,89 €) sta od 1. januarja 2014 obliki izredne denarne socialne pomoči.

Preberi več

S 1. 1. 2013 pokojnina za mesec, v katerem prejemnik umre, dedičem pripade samo v višini, ki jo doseže do dneva smrti prejemnika. Ko se vlaga vloga (na območnih enotah ZPIZ-a), so potrebni spodaj navedeni podatki. Vloga se odda skupaj z mrliškim listom.

Preberi več