Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Mrliški list in smrtovnica

Mrliški listi se lahko dvignejo osebno na katerikoli upravni enoti ali matičnih uradih po Sloveniji. Predhodno mora biti opravljena prijava smrti. V kolikor nastopi smrt na domu, opravi prijavo smrti, po pooblastilu svojcev, naše pogrebno podjetje.

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, vojašnici, turistično-gostinskem objektu, zavodu za prestajanje kazni ali v drugem nastanitvenem objektu, organizaciji oz. zavodu, mora pristojnemu organu - Upravni enoti prijaviti zavod ali organizacija v katerem je oseba umrla. Prijava smrti mora biti podana v dveh delovnih dneh od dneva smrti oz. od najdbe trupla. Smrt se prijavi s potrdilom o smrti oz. potrdilom o vzroku smrti. Tega izda zdravnik, ki je umrlega pregledal.

Smrtovnica

Dokument, na podlagi katerega pride do uvedbe zapuščinskega postopka. Sestavi se na upravni enoti (UE), oddelku za upravne notranje zadeve oz. pristojnem krajevnem uradu, na območju katere/ga je imela preminula osebo zadnje stalno prebivališče. Skladno z Zakon o dedovanju (ZD, UL RS št. 15/1967), mora matičar, ki je pristojen za vpis smrti v roku tridesetih (30) dni od dneva vpisa smrti zapuščinskemu sodišču poslati smrtovnico, na podlagi katere pride do uvedbe zapuščinskega postopka.
Podatki, ki so zanjo potrebni so sledeči:
- Podatki o zakoncu preminule osebe (osebno ime, datum rojstva, poklic, stalno oz. začasno prebivališče); če je bila preminula oseba ovdovela- datum in kraj smrti zakonca
- Podatki o otrocih preminule osebe in potomcih že umrlih otrok (zakonski, nezakonski, posvojeni: osebno ime, datum rojstva, poklic ter stalno oz. začasno prebivališče)
- Podatki o izvenzakonskem partnerju oz. drugih sorodnikih, ki bi lahko bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona (osebno ime, datum rojstva, poklic, stalno oz. začasno prebivališče)
- Podatki o premoženju preminule osebe (vrsta premoženja; kraj, kjer se le-to nahaja; premoženje, za katero se potrebni posebni predpisi glede posesti, hrame in priglastive, kot npr. orožje; gotovina, vrednostni papirji, kapitalske naložbe; dragocenosti; hranilne knjižice; transakcijski računi ali druge pomembne listine, terjatve, zavarovanja,...)
- Približna vrednost nepremičnega in premičnega premoženja preminule osebe
- Morebitne terjatve ali dolgovi ter njihova vrednost
- Morebitna pomoč po predpisih o socialnem varstvu in pri kateri družbeni pravni osebi
Smrtovnici je potrebno predložiti osebne dokumente preminule osebe (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, orožni list, obmejna prepustnica).