Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Lenart se igra

 logo eu 001

Naziv operacije: LENART SE IGRA
Celotna vrednost projekta: 36.700,39 eur

Predviden znesek sofinanciranja:  25.868,01 eur

Vodilni partner: Občina Lenart
Partnerja: ALMAJA proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o. in DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SLOVENSKE GORICE

Opis operacije:
Izzivi: 

Sodobni čas je prinesel v življenje otrok in družin mnoge spremembe, razvoj tehnologij, virtualna socialna omrežja, internet so povzročili, da se mladi vse maj družijo, manj gibljejo, imajo slabo razvite motorične sposobnosti. Za spremembo kvalitete življenja je treba nujno vzpostaviti atraktivne vsebine s pripadajočo infrastrukturo, ki bodo lahko in hitro dosegljive. Posebej pa je v teh vsebinah potrebno izpostaviti varovanje narave in bivalnega okolja, tako da skozi igro in prostočasne aktivnosti zagotovimo prenos in utrditev naravovarstvenih znanj za s ciljem ohranjanja narave za prihodne generacije. V Mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu parku se nahaja močno dotrajano asfaltno športno igrišče. Dotrajana površina močno kazi estetski videz urejenega parka, zaradi dotrajanosti in potencialne nevarnosti za poškodbe se vedno manj uporablja.

Cilji operacije: 

Z operacijo Lenart se igra zasledujemo naslednje cilje trajnostni razvoj za namene varovanja okolja ( pohodništvo, kolesarjenje)  ekologija, šport, kultura in varovanje zdravja, društvene dejavnosti, spodbujanje ekologije, infrastruktura  za razvoj obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, nove vsebine za učenje, osveščanje in motivacijo. Lenart se igra želi skozi razne aktivnosti in vsebine zagotavljati programe za učenje, osveščanje in motivacijo pravilne rabe  naravnih vrednost, rabe naravnih materialov in okolju prijaznih OVE (trajnostna mobilnost, učne vsebine),   in varovanje naravnega okolja,  ohranitev naravnih vrednot in  ohranitev kulturne dediščine, spodbujanje   razvoja turizma, aktivnega življenjskega sloga. Nova partnerstva in programi namenjeni učenju in motivaciji  povečujejo večgeneracijsko vključenost. Investicije in programske aktivnosti  prispevajo k varovanju zdravja, povečujejo kakovost življenja in zdrav način življenja.

Pričakovani učinki:

Učinki operacije so med drugim ustvarjanje spodbudnega okolja za razvoj potencialnih dejavnosti akterjev na lokalnem nivoju, z investicijo nameravamo izboljšati pogoje za aktivno preživljanje prostega časa, omogočiti boljši estetski videz, večjo vitalnost, urejenost in privlačnost kraja, izboljšati pogoje za športno dejavnost, za spodbujanje zdravega življenjskega sloga in telesne aktivnosti, varovanje okolja ter uvesti nove vsebine in dejavnosti v urbanem središču, ki dopolnjujejo turizem in kulturno dejavnost.

Glavne aktivnosti: 

Mestni park dr. Jožeta Pučnika v Lenartu je s strani lokalnega prebivalstva zelo dobro obiskan, služi rekreaciji, je tudi pomemben kraj aktivnega preživljanja prostega časa na prostem, medgeneracijskega druženja in sožitja. V parku se nahaja obstoječe asfaltno igrišče, ki je dotrajano , zato je v okviru operacije predvidena preplastitev igrišča, povr. 948,9 m2 z umetno maso, prav tako se bodo v parku namestile energetsko varčne LED svetilke. V okviru ureditve parka bo zasajenih tudi 20 novih parkovnih dreves, za dejavnosti Društva prijateljev mladine bo nabavljena nova oprema za igro otrok. Lenart se igra bo prinesel številne nove programske aktivnosti, kot so Razigrani Lenart, Branje pod kostanji, Sozvočja v parku, Vse živo v lenarškem parku, Lenarške počitnice v parku. Partnerja v operaciji sta podjetje Almaja d.o.o. in Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice. Park bo z urejenim športnim igriščem privlačen za lokalno in okoliško prebivalstvo in bo mestu Lenart dal novo dimenzijo urbanega središča, večnamensko namembnost in odprl možnosti za nove vsebine.

Ciljne skupine: lokalno prebivalstvo, otroci in mladi, društva, starejši, ljudje s posebnimi potrebami, turisti.

KazalnikiŠtevilo vključenih ciljnih skupin:6, št. novih povezav in produktov za varstvo okolja na območju LAS: 3, število programov za učenje, osveščanje in motivacijo 3, Število vključenih inštitucij, ustanov, društev: 5, Število vključenih prebivalcev 400,

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Ukrep LEADER (19.2)
Dodatne informacije: 
https://www.program-podezelja.si/sl/  in https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl