Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Raztros pepela

Pri raztrosu pepela se posmrtni ostanki lahko raztrosijo na posebnem prostoru na pokopališču Dobrava v Mariboru ali na katerem drugem kraju.

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/1984, SFRJ, št. 83/1989, SRS, št. 5/1990; Uradni list RS, št. 26/1990, 10/1991, 17/1991-I-ZUDE, 13/1993, 66/1993, 66/2000 Odl.US:U-I-48/97-12, 61/2002 Odl.US: U-I-54/99-14, 110/2002-ZGO-1, 2/2004) določa, da se pokop posmrtnih ostankov pokojnika opravi na pokopališču, ureja pa tudi izjeme od tega pravila. Tako se lahko žara pokoplje oziroma pepel iz žare raztrosi tudi na določenem kraju izven pokopališča, za kar pa potrebujete dovoljenja pristojne upravne enote. V vlogi za izdajo dovoljenja za pokop žare zunaj pokopališča oziroma za raztros pepela zunaj pokopališča svojci navedejo kraj, kjer želijo, da bi bili posmrtni ostanki pokojnika pokopani oziroma raztrošeni, skladno z voljo pokojnika. Pristojni organ bi izdajo dovoljenja zavrnil le, če bi bil raztrosa pepela na določenem kraju v nasprotju z drugimi predpisi oziroma bi predstavljal nedopusten poseg v pravice tretjih. Zakon pa ne določa, da bi morala biti pri raztrosu pepela prisotna tudi uradna oseba.

Vloga za razstros pepela izven pokopališča